TmKitap | 11-nji synp. Türkmenistanyň taryhy. 2-nji kitap
Haladym
17
ýükle
26
Kitabyň ady: 11-nji synp. Türkmenistanyň taryhy. 2-nji kitap
Awtory: Ý.Orazgylyjow
Kitap barada: Bu synag okuw kitaby esasan hem gündelik metbugatyň we Türkmen millihasabat institutynyň çap eden maglumatlar ýygyndylarynyň, döwlet resminamalarynyň esasynda ýazyldy. Kitapda wakalar ygtybarly bolar ýaly möhüm resminamalardan bölekler, kartalar, suratlar ýerleşdirildi. Her paragrafyň yzynda soraglar we ýumuşlar, kitabyň yzynda bolsa has möhüm wakalaryň seneleri, iň esasy we täze adalgalaryň sözlügi berildi.
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2014
Formaty: .pdf
Göwrümi: 6.12 mb
Baly: 40
Görülen sany: 2329

Teswirler

Nadip bal almaly

Kitaby aljak bolyan nadip almaly

Alo

kitaby nadip almaly?