Bu audio ýazgymyzda beýik şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň özi goşgy okaýar. Bu goşgy Şandor Petefi, wenger şahyryň goşgusy. Terjime eden Kerim Gurbannepesow. Audio ýazgyny iberen kitaphanamyzyň agzasy "...myrat".

1:25 min

2016-07-07

Bu audio ýazgymyzda beýik şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň özi goşgy okaýar. Audio ýazgyny iberen kitaphanamyzyň agzasy "123".

2:08 min

2016-07-06

Bu audio ýazgymyzda beýik şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň özi goşgy okaýar. Audio ýazgyny iberen kitaphanamyzyň agzasy "123".

1:46 min

2016-07-06

Bu audio ýazgymyzda beýik şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň özi goşgy okaýar. Audio ýazgyny iberen kitaphanamyzyň agzasy ''123''

2:43 min

2016-07-06

Bu audio ýazgymyzda beýik şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň özi goşgy okaýar. Audio ýazgyny iberen kitaphanamyzyň agzasy "123".

00:52 min

2016-07-06

Bu audio ýazgymyzda beýik şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň özi goşgy okaýar. Audio ýazgyny iberen kitaphanamyzyň agzasy "123".

00:52 min

2016-07-06

Işçiniň spikulýant goňşysyna ýazan açyk haty. Bu audio ýazgymyzda beýik şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň özi goşgy okaýar. Audio ýazgyny iberen kitaphanamyzyň agzasy "123".

3:51 min

2016-07-06

Bu audio ýazgymyzda beýik şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň özi goşgy okaýar. Audio ýazgyny iberen kitaphanamyzyň agzasy "123".

6:50 min

2016-07-06

Bu audio ýazgymyzda beýik şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň özi goşgy okaýar. Bu audio ýazgyny iberen kitaphanamyzyň agzasy "123".

19:24 min

2016-07-04

Biziň eramyzyň 9 - njy asyryny öz içine alyp Beýik Britaniýada ýaşap geçen şol ýeriň ady belli karoly Lir özüniň 3 (üç) sany gyzyna häkimligini bölüp bermek hem-de olaryň öz atalaryny nähili söýýänligini aýtmagyny isleýär. Uly iki gyzy bu pursatdan peýdalanyp oňa öz söýgülerini aýdýar. Emma körpe gyzy ony boýun almak islemeýär

3:37:01 min

2016-06-07

Görogly eposynyň bir şahamçasy bolan Harman däli dessanynyň 32 kb/s audio görnüşi ýerine ýetiren dessançy "Kerwen Ýowbasarow"

01:29:56 min

2016-06-05

Halk arasynda tanalýan Jüneýt hanyň ýagny (Gurbanmämmet Serdaryň) ömri we başdan geçirenleri barada gysgaça ýatlama

11:40 min

2016-06-05