Haladym
3
Ýükle
0
Ady: 9-njy synp Biologiýa
Maglumat barada: 9-njy synpyň biologiýasyna degişli 21 sany power pointde ýasalan slaýd ýerleşdirildi. Olar: Öýjük teoriýasy, öýjük organoidleri, belogypň biosintezi, adamyň genetikasy, beloklar düzümi we gurluşy, bedenleriň köpeliş görnüşleri, biologiýa ylmy, DNK-nyň gurluşy madda çalşygy, Mendeliň 1,2,3-nji kanunlary, nesle geçijilik, organizmiň üýtgeýjiligi, öýjügiň energiýa üpjünçiligi, öjükleriň bölünişi, seleksiýanyň esaslary we ş.m.
Dili: türkmen dili
Formaty: .zip
Göwrümi: 13.63 mb
Baly: 300
Görülen sany: 1178

Teswirler

Turkmen oba hojalyk uniwersitetine tabsyrjak bolyas welin mendelin kanuny aljakdym kankretnasyny