Haladym
0
Ýükle
4
Ady: ÝOJ. Biologiýa dersi boýunça Ýokary Okuw Jaýynyň giriş synaglarynyň soraglary.
Maglumat barada: Bu maglumatymyz ýokary okuw jaýyna synanyşýan dalaşgärlerimiz üçin peýdaly bolup Biologiýa dersinden 172 sany soragdan ybarat bolan temalaryň ýazgylary ýerleşdirilen. Giriş ekzamenleriniň 2010-njy ýylda täze düzülen görnüşi bu. Oňler bary ýogy 70 töwerek sorag bardy, soňra botanika we zoologiýany hem goşdular. Bu maglumat belli bir ýokary okuw jaýyna degişli däldir. Ähli ýokary okuw jaýynyň ekzameninde her ýyl gabat gelýän soraglaryň jeminden nusgalanyp alynan. Her ýyl hem şu soraglar gaýtalanýar, ýagny okuw maksatnamasy boýunça mekdep programmasynda geçilýän soraglar. Maglumatda jogaplary ýok, diňe soraglary ýazylan. Jogaplaryny mekdep kitaplaryndan tapyp peýdalanyp bilersiňiz.
Dili: türkmen dili
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.35 mb
Baly: 220
Görülen sany: 1212

Häzirlikçe teswir ýok