Haladym
4
Ýükle
0
Ady: Daşary ýurt talyplarynyň diplomlaryny tassyklatmak üçin INFORMATIKA dersinden berilýän synag sowalnamalary.
Maglumat barada: Bu maglumatymyzda daşary ýurtda okap gelen talyplarymyzyň diplomlaryny tassyklatmak üçin Informatika dersinden berilýän synag sowalnamalary ýerleşdirildi. Sowalnamalaryň mowzuklary we olaryň jogaplary bilen berilen. Her ýyl gabat gelýän soraglaryň jeminden nusgalanyp alnan. Maglumatymyz kitaphanamyzyň Merdan atly agzasyndan gelip gowuşdy. Sahypa sany - 24 sahypa.
Dili: türkmen dili
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.58 mb
Baly: 200
Görülen sany: 955

Häzirlikçe teswir ýok