Haladym
3
Ýükle
0
Ady: Öňki döwürde ýeriň jümmüşiniň gurluşy hakyndaky pikirler
Wideo barada: Gadym döwürlerde ýaşap geçen adamlaryň ýeriň içki gurluşygyny bilmek üçin geçiren birnäçe işleri hem-de olaryň alan netijeleri baradaky wideo
Dili: rus dili
Formaty: .mp4
Göwrümi: 4.06 mb
Uzynlygy: 02:13
Baly: 20
Görülen sany: 296

Häzirlikçe bu wideo degişli teswir ýok