Haladym
2
Ýükle
6
Ady: Ýylanyň çakmasynyň we zäherli gurbaganyň täsirleriniň deňeşdirmesi
Wideo barada: Köp adam ýylan görse gorkup ondan gaçmak ýa-da topulmak bilen bolýar. Emma kä bir ýylanlar adamy çakan badyna adamda nämeleriň bolup geçjegi we zäherli gurbaganyň adama nähili täsir edip bilijiligi hak-da bilmek isleseňiz goýulan wideomyzyň kömegi deger.
Dili: rus dili
Formaty: .mp4
Göwrümi: 8.27 mb
Uzynlygy: 03:46
Baly: 25
Görülen sany: 343

Häzirlikçe bu wideo degişli teswir ýok